“Resultaten en advies.”

“Jouw uitdaging is onze passie.”

Reglement klachten

REGLEMENT INZAKE BEHANDELING VAN KLACHTEN

Inleiding en definities

Dit reglement heeft betrekking op klachten over het beroepsmatig handelen van aan Diaspora Consulting Group (Hierna DCG) verbonden professionals. Het treedt in werking op 27 november 2014.

Onder ‘DCG’ wordt in dit reglement verstaan: de Vennootschap onder Firma en haar professionals.
Onder ‘Klacht’ wordt in dit reglement verstaan: iedere schriftelijke kennisgeving van gedragingen, die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving, beroeps- en gedragsregels of overeenkomsten tussen DCG en Klager en die voldoet aan het gestelde in de artikelen 1 en 2.

Onder ‘Klager’ wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Klacht op grond van dit reglement indient.

Reglement

 

Artikel 1.

  1. Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een aan DCG verbonden professional (m/v) zich in diens beroepsmatig handelen jegens hem heeft gedragen, dient de bestreden gedraging ter kennis te brengen van de professional.
  2. Indien vervolgens de Klager van oordeel is dat de reactie van de direct betrokkene onbevredigend is, kan de Klager schriftelijk een Klacht indienen bij de Commissie Klachtbehandeling DCG. De Klager dient gemotiveerd aan te geven wanneer en hoe de kennisgeving bedoeld in lid 1 is geschied en welke reactie daarop is gevolgd, alsmede de redenen waarom Klager van oordeel is dat deze reactie onbevredigend is. In het geval niet aan deze voorwaarden is voldaan, dient Klager gemotiveerd aan te geven waarom dat niet het geval is geweest.

 

Artikel 2.

1. De Klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. De naam en het adres van de Klager;
b. de naam van de professional op wiens gedraging de Klacht betrekking heeft;

c. de dagtekening;
d. een omschrijving van de gedraging waartegen de Klacht is gericht;
e. Een beschrijving van de klacht waardigheid van de gedraging.

2. Eventuele stukken waar Klager zich op beroept dienen in kopie aan de Klacht gehecht te zijn. In de Klacht dient een duidelijke verwijzing naar (relevante passages in) die stukken opgenomen te zijn.

3. Indien de Klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de Klacht noodzakelijk is, draagt de Klager zorg voor een vertaling.

4. De Klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de Klacht bevatten.

 

Artikel 3.

1. De Commissie Klachtbehandeling bevestigt de ontvangst van het op grond van artikel 1 lid 2 en artikel 2 bij haar ingediende klaagschrift schriftelijk binnen tien werkdagen.

2. De Commissie Klachtbehandeling zendt een Klacht die niet voor haar bestemd is of tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is op zo kort mogelijke termijn terug aan Klager. Het begeleidende schrijven vermeldt de reden van terugsturen.

 

Artikel 4.

  1. De Commissie Klachtbehandeling is niet verplicht de Klacht in behandeling te nemen:

a)    indien zij betrekking heeft op beroepsmatig handelen dat langer dan drie jaar na constatering daarvan of langer dan zes jaar vóór indiening van de Klacht, heeft plaatsgevonden;

b)    zolang ter zake van de gedraging waarop de Klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is;

c)    indien de Klacht niet conform het gestelde in artikel 1 lid 1 aan de direct betrokkene en de manager van het cluster waar de direct betrokkene werkzaam is, is voorgelegd;

d)    indien de klacht uitsluitend over een declaratie gaat.

  1. Van het niet in behandeling nemen van de Klacht stelt de Commissie Klachtbehandeling Klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de Klacht schriftelijk in kennis.

 

Artikel 5.

Indien de Commissie Klachtbehandeling de Klacht in behandeling neemt, draagt zij zorg voor een zorgvuldige en behoorlijke behandeling daarvan. De behandeling van de Klacht geschiedt door een functionaris of functionarissen die niet bij de gedraging waarop de Klacht betrekking heeft, betrokken is of zijn geweest. Deze functionaris kan telefonisch of schriftelijk (ook per e-mail) contact opnemen met de Klager om een nadere toelichting op de Klacht te vernemen.

 

Artikel 6.

1. De Commissie Klachtbehandeling handelt de Klacht zo spoedig mogelijk af.
2. De Commissie Klachtbehandeling stelt de Klager en de professional op wiens gedraging de Klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de Klacht

 

Artikel 7.

De Klacht vervalt zodra Klager aan de Commissie Klachtbehandeling te kennen geeft dat de professional op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar tevredenheid aan zijn Klacht tegemoet is gekomen.

 

Artikel 8.

De Commissie Klachtbehandeling draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten.

 

Artikel 9.

1. Het indienen van een Klacht en de behandeling daarvan leidt niet tot onderbreking van wettelijke verjarings- of vervaltermijnen.

Het adres van de Commissie Klachtbehandeling luidt:

Commissie Klachtbehandeling DCG
p/a A. Reitsmakade 23, 1060 RJ, Amsterdam