“Resultaten en advies.”

“Jouw uitdaging is onze passie.”

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DIASPORA CONSULTING GROUP VOF

Artikel 1. BEGRIPSBEPALING

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Diaspora Consulting Group V.O.F.: als vennootschap onder firma en opdrachtnemer
b. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

c. Opdracht: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door DCG uit andere hoofde worden verricht.
Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. ALGEMEEN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten tussen Diaspora Consulting Group (hierna DCG):

 1. DCG en Opdrachtgever.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden niet van toepassing worden verklaard treden de Opdrachtgever en DCG in overleg om vervangende bepalingen overeen te komen. Daarbij worden het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van de betreffende bepaling(en).
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet waarin door deze algemene voorwaarden niet is voorzien, dan wordt de betreffende situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien DCG niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. DCG behoudt het recht om de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. OFFERTE

 1. Tenzij in de offertes of aanbiedingen expliciet anders is vermeld zijn alle offertes en aanbiedingen van DCG vrijblijvend.
 2. DCG kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs mag of had mogen vermoeden dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten. Tenzij in de offerte of aanbieding expliciet anders is vermeld zijn de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen inclusief: binnenlandse reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
 4. Als de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van de offerte of de aanbieding dan is DCG daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Door het verlenen van een opdracht aan DCG verklaart de opdrachtgever zich met de inhoud en strekking van deze voor- waarden akkoord.

Artikel 4. DE OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN HIEROP

 1. Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door DCG de duur van de opdracht zo exact mogelijk geschat en in de offerte vermeld. Indien en zodra tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de geschatte duur van de opdracht ontoereikend is, zal DCG de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.
 2. De onder sub a hierboven bedoelde termijn is in geen gevallen te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn kan een Opdrachtgever nakoming te vorderen van DCG. mits DCG een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. DCG zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. DCG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DCG is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuist en/ of onvolledige gegevens.
 5. DCG kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door DCG of door DCG ingeschakelde derden wordt gewerkt op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de benodigde faciliteiten.
  De Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers van DCG of door DCG ingeschakelde derden.
 7. DCG is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en deze fasen afzonderlijk te factureren. Voor zover redelijkerwijs mogelijk worden deze fasen in de offerte gespecificeerd.
 8. DCG kan de uitvoering van volgende fasen opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens tijdig aan DCG worden verstrekt. Als deze gegevens niet tijdig aan DCG zijn verstrekt heeft DCG het recht de uitvoering van de overeenkomsten op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan DCG ter beschikking heeft gesteld.
 10. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassingen van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd dan kan dit effect hebben op het oorspronkelijke overeengekomen bedrag en de afgesproken uitvoeringstermijn. In dat geval zal de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DCG een verzoek tot wijziging van de overeenkomst gemotiveerd weigeren.
 12. Als de Opdrachtgever in gebreke komt in hetgeen waartoe hij jegens DCG gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade aan de zijde van DCG.
 13. Tariefstijgingen die het gevolg zijn van een verandering van  lonen en kosten die tijdens de uitvoering van een opdracht optreden, worden door DCG doorberekend.
  DCG is voorts gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de afgesproken prijs op gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren zoals wijzigingen van wet- of regelgeving.
 14. Als de prijsstijging meer bedraagt dan 10% van het overeengekomen bedrag en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever (op basis van titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW) gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Tenzij:

-DCG alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is uit te voeren;
– De prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op DCG rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 5.  OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

 1. DCG is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  – DCG, na het sluiten van de overeenkomst, kennis krijgt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  – de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft; of – doordat vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van DCG kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities wordt nagekomen.
 2. DCG is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als zich anderszins omstandigheden voordoen dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DCG kan worden gevraagd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DCG op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DCG de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomsten.
 4. Indien DCG tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is DCG gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de directe en indirecte kosten, die daardoor ontstaan.
 6. Als de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DCG gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DCG, dan zal DCG in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 8. Als de overdracht van de werkzaamheden voor DCG extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Op- drachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen.
 9. In geval van i. ) liquidatie, ii.) van aanvraag van surseance van betaling of van faillissement, iii.) van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Opdrachtgever, iv.) van schuldsanering of v.) een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het DCG vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DCG op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 10. i. Als de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds gemaakte kosten voor deze werkzaamheden integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6. OVERMACHT

 1. DCG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: i.) alle van buitenkomende oorzaken (voorzien of niet voorzien) waarop DCG geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor DCG niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, ii.) werkstakingen in het bedrijf van DCG of van derden daaronder begrepen.
  DCG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DCG zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. DCG kan gedurende de periode dat de overmacht voort- duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. d. Voor zoveel DCG ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DCG gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. BETALING

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DCG aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. DCG heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DCG kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DCG kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door het aan DCG verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever, die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW), is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5.  Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Door DCG gemaakte incassokosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren en eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Als DCG aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
 2. DCG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DCG is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 3. Als DCG aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DCG beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van DCG is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. DCG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i.) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover deze betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, ii.) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DCG aan de overeenkomst te laten beantwoorden, iii.) voor zoveel deze aan DCG toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. DCG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DCG of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever vrijwaart DCG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DCG toerekenbaar is. Als DCG uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden DCG zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval ver- wacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DCG zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DCG en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het in het kader van de overeenkomst door DCG geleverde blijft eigendom van DCG totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met DCG gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door DCG geleverde, dat ingevolge lid a. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DCG veilig te stellen. Als derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever ver- plicht om DCG daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigen- domsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DCG ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van deze verzekering is DCG gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 11. GEHEIMHOUDING

 1. DCG is verplicht tot geheimhouding van de niet voor derden toegankelijke gegevens van de Opdrachtgever die door deze als vertrouwelijk zijn aangemerkt, of waarvan DCG redelijkerwijs kan vermoeden dat die een vertrouwelijk karakter hebben.
 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover DCG daardoor in strijd handelt met een wettelijke plicht. De geheimhouding wordt in dat geval niet eerder opgeheven dan na mededeling hiervan aan de Opdrachtgever.

Artikel 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. DCG behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom. DCG kan de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Certificeringschema’s, erkenningsregelingen en andere aanverwante documenten zijn auteursrechtelijk eigendom van DCG, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. VINDPLAATS VAN VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koop- handel te Amsterdam op 27 november onder nummer 61244562.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gedeponeerd was ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met DCG.

Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DCG partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van DCG is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3.  Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Indien een aanvrager of certificaathouder ontevreden is over de wijze waarop behandeling door DCG is geschiedt, daaronder ook begrepen onvrede over het auditteam, de rapportage of het certificatie- of auditproces, bestaat de mogelijkheid hier- over een klacht in te dienen. Afhandeling van deze klachten geschiedt conform een door DCG vastgestelde klachtenprocedure welke is gepubliceerd op de website van DCG (www.diasporaconsultinggroup.org).